\\
هتل الیت ورلد
هتل هتل الیت ورلد
 
درجه هتل هتل هتل الیت ورلد
تلفن 021-88920644
فكس 021-88920644
ترانسفر دارد
گالری
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
نمایی از لابی
اتاق
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
نمایی از اتاق
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
نمایی از اتاق خواب
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
نما
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
لابی
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
سوئیت
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
سرویس بهداشتی
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
سالن
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
سالن ماساژ
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
سالن ماساژ
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
رستوران
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
پذیرش
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
باشگاه
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
باشگاه
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
استخر
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
استخر
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
اتاق
هتل الیت ورلد
اتاق
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
هتل الیت ورلد
هتل الیت ورلد
اتاق
نمایی از لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق خواب
نما
لابی
سوئیت
سرویس بهداشتی
سالن
سالن ماساژ
سالن ماساژ
رستوران
پذیرش
باشگاه
باشگاه
استخر
استخر
اتاق
درخواست رزرو

*
*
*
*
ارسال نظرات

*
*